VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě www.hotovky.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hotovky.cz je společnost Hotovky s.r.o. se sídlem Dobrá 485, 739 51 Dobrá, IČ: 268 29 266, e-mail: hotovky@hotovky.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva

  • smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel

  • je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel

  • je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel

  • je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy

  • objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Reklamace

  • je uplatnění práv kupujícího z rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění práv kupujícího plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit zpět do 14 dnů od převzetí zásilky a my vám dle vašeho výběru vrátíme peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Odstoupení od smlouvy

Internetový obchod www.hotovky.cz poskytuje spotřebiteli dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku ochrannou lhůtu 14 dní na vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze telefonicky nebo emailem před odesláním zboží zpět. Zboží musí být dodáno neporušené, jak bylo převzato od prodávajícího a schopné dalšího prodeje. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Vrácení peněz

Peníze budou kupujícímu vráceny ve lhůtě do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě vrácení zboží budou peníze zaslány kupujícímu inkasní složenkou nebo na bankovní účet.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Způsoby platby

Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Hotovky s.r.o. uvedený na daňovém dokladu pod příslušným variabilním symbolem, v hotovosti při předání zboží nebo dobírkou.

V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Hotovky s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený zákazníkem a potvrzený společností Hotovky s.r.o. nebo příjmový pokladní doklad vystavený zákazníkovi společností Hotovky s.r.o.

Kupní cena za zboží, které společnost Hotovky s.r.o. na základě objednávky zákazníka zákazníkovi dodá, je splatná do data, uvedeného na daňovém dokladu, který společnost Hotovky s.r.o. zákazníkovi vystaví.

Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti Hotovky s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností Hotovky s.r.o.písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Společnost Hotovky s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po zákazníkovi, který má vůči společnosti Hotovky s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud zákazník tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Hotovky s.r.o. právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Hotovky s.r.o. uhradí.

Způsoby dopravy v ČR

Obchodní balík Česká pošta

  • Zboží je doručeno přímo na adresu zákazníka, v případě nepřítomnosti adresáta zanechá pracovník České pošty lístek s kontaktními informacemi na pobočku České pošty, kde je zásilka uložena. V tomto případě si musí domluvit zákazník termín opětovného doručení zásilky, popřípadě si může zboží sám vyzvednout.

Osobně

Zboží si můžete vyzvednout na naši prodejně na adrese: Hotovky s.r.o., Slezská 3231, 738 01 Frýdek Místek, po předchozím objednání na našem eshopu.

Dodací a dopravní podmínky

Společnost Hotovky s.r.o. dodá zboží na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době. Výše dopravného je uzpůsobována aktuálním tržním podmínkám a je jasně zveřejněna během průběhu objednávky v našem eshopu.

Není-li mezi společností Hotovky s.r.o. a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Hotovky s.r.o. dodat objednané zboží nejpozději do 2-3 pracovních dnů od potvrzení objednávky při splnění všech Všeobecných dodacích podmínek, mimo prodlení ze strany přepravce.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží.

Pokud nebudete zastiženi, obdržíte od přepravce oznámení o uložené zásilce. Zásilka bude uložena po dobu 7 dní. Pokud není zásilka vyzvednuta, vrací se po 7 dnech zpět k nám. Za opětovné zaslání účtujeme poštovné 125,- Kč.

Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

Tyto podmínky vstupují v platnost dne: 1. 1. 2023