VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Obytné auto na týden zdarma

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže “Obytné auto na týden zdarma “ (dále jen „Soutěž“) je společnost Hotovky s.r.o., IČ: 26829266, se sídlem Dobrá 485, 739 51 Dobrá, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka 26905C(dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

2. Trvání a místo soutěže

Soutěž se uskuteční ve dnech od 22.10. do 20.12.2018 16:00 na území České republiky.

Soutěž probíhá na elektronických stránkách Pořadatele:

 • soutěž o první cenu na adrese www.hotovky.cz provozované Pořadatelem
 • soutěž o druhou cenu na adrese www.facebook.com/hotovky (dále jen „Facebooková stránka“) provozované sociální sítí Facebook.

3. Podmínky účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která dosáhla 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce), s platným uživatelským účtem na Facebooku, která splní podmínky účasti v Soutěži. Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a jejich blízké osoby.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

4. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně, použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace, účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb, účast jménem třetí osoby (s jejím i bez jejího vědomí).

5. Průběh soutěže a výběr výherců

V rámci stanoveného data bude na stránkách Hotovky.cz a facebookové stránce Facebook.cz/Hotovky zveřejněn příspěvek se zadáním soutěže.

 • Chcete-li soutěžit o První cenu, nakupte na stránkách www.hotovky.cz během Trvání soutěže. Každá faktura evidovaná v účetním systému Hotovek bude zařazena do slosovací databáze o První cenu.
 • Chcete li soutěžit o Druhou cenu, sdílejte na sociální síti Facebook, na stránce www.facebook.cz/hotovky, příspěvky s informací o soutěži. Každé sdílení se zařazuje do slosovací databáze o Druhou cenu. 
 • První a druhou cenu vyhrají ti účastníci, kteří budou strojově vylosováni z výše uvedených databází 20.12.2018. 
 • Výherci získají výhry dle odstavce 6. těchto Pravidel. 
 • Je zakázáno využívat k účasti v soutěži herní mafie a další prostředky, které jsou v rozporu se soutěží, viz. odstavec 4 těchto Pravidel.

6. Výhry, oznámení o výhře a jejich předání

Výhra v soutěži:

 • První cena je rozdělena na dvě části:
  • voucher na zapůjčení obytného vozidla
   • je zahrnuto: nájem obytného vozu Benimar Mileo 295 pro 4 osoby na 7 dní, ložní prádlo, kompletní kuchyňské vybavení pro 4 osoby, kvalitní kempingová křesla a stůl, dálniční známka ČR, neomezený počet ujetých kilometrů
   • není zahrnuto: kauce, nafta (bližší informace na stránkách poskytovatele)
   • platnost voucheru: voucher je platný v těchto měsících roku 2019 - Únor, Březen, Duben, Květen, Září, Říjen
   • rezervace a vyzvednutí vozu: dle domluvy s poskytovatelem na těchto kontaktech - info@pujcovna-karavanu-ostrava.cz, +420 734 685 591, http://pujcovna-karavanu-ostrava.cz/
   • další upozornění: vozidlo může převzít a řídit osoba starší 21 let s platným řidičským oprávněním typu B (do 3,5 tuny)
  • 20ks Hotovek
   • dle výběru pořadatele
   • dodání Českou poštou na adresu výherce
 • Druhá cena je 20 ks Hotovek
  • dle výběru pořadatele
  • dodání Českou poštou na adresu výherce

Výherce bude kontaktován Pořadatelem Soutěže nejpozději do 7 dnů od ukončení soutěže prostřednictvím sociální sítě Facebook nebo prostřednictvím e-mailu. O předání výher bude výherce informován rovněž sociální sítí Facebook nebo prostřednictvím e-mailu.  Pokud nedojde k zaslání kontaktních údajů výhercem do 14 dnů od kontaktování, či výherce výhru odmítne, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Pořadatele, který může rozhodnout o jejím případném přidělení dalšímu Soutěžícímu. Na výhry nevzniká žádný právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7. Osobní údaje

Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů za účelem vyhodnocení Soutěže a k provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Pořadatele. Souhlas se poskytuje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného společnosti.

8. Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky Soutěže, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu Pravidel a podmínek Soutěže pořadatel vhodným způsobem zveřejní.

Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry.  Pořadatel Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během řízení Soutěže. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže, bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly.

V Dobré dne 21.10.2018